Dreptul de Proprietate

Toate materialele reproduse pe acest site, incluzând, dar fara a se limita la informaţii, texte, grafică, produse, servicii, date, rezultate ale folosirii software-ului, nume, logo-uri precum şi mărci înregistrate, reprezintă “conţinutul” acestui site si sunt protejate de legea dreptului de autor, legile referitoare la mărci şi proprietate intelectuala,fiind in proprietatea exclusiva a sc PLAST WELDING SOLUTION srl.
Folosirea de către dumneavoastră a conţinutului site-ului constituie o acceptare a acestor condiţii şi vă obligă la respectarea acestora.
Este interzisă modificarea, copierea, reproducerea, descărcarea, transmiterea sau distribuirea acestui conţinut în orice modalitate cu excepţia cazurilor in care s-a obtinut consimţământul expres şi prealabil al sc PLAST WELDING SOLUTION srl , consimţământ exprimat excusiv in scris .